FABRICA URSUS

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fabrica-Ursus_wizualizacja-final_1

Polityka prywatności (ochrony danych osobowych)

Szanowni Państwo, 

Spółki należące do Grupy Kapitałowej Aurec Capital bardzo poważnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i prywatności. Poniżej działając zgodnie wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień.

 1. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO administratorem danych osobowych jest Aurec Home Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000826670, NIP: 5272919932, REGON: 385486790 (dalej jako „Spółka”).
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iod@aurechome.com lub tradycyjną pocztą na adres siedziby Spółki.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach oraz podstawach prawnych: 
  1. prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z kierowanymi zapytaniami (np. zapytania dotyczące lokali, którymi jesteście Państwo zainteresowani), co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (mailowo), dotyczących ofert sprzedaży i najmu lokali oraz innych związanych z tym usług oferowanych przez Aurec Home Holding sp. z o.o. oraz inne podmioty z Grupy Kapitałowej Aurec Capital działające w Polsce – jeśli konkretna osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie tego typu informacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. w celu komunikacji marketingowej z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (połączenia telefoniczne, wiadomości SMS/MMS) w celu przedstawienia ofert sprzedaży i najmu lokali oraz innych związanych z tym usług oferowanych przez Aurec Home Holding sp. z o.o. oraz inne podmioty z Grupy Kapitałowej Aurec Capital działające w Polsce – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na taką komunikację na wskazany numer telefonu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Spółce, co stanowi jej prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. wewnętrznej administracji procesów biznesowych i administracyjnych realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej Aurec Capital, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane do następujących podmiotów: 
  1. podmiotów wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej i informatycznej  (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, usług hostingu i tym podobnych),
  2. agencji marketingowych świadczących usługi na rzecz Spółki, 
  3. kancelarii prawnych obsługujących Spółkę,
  4. podmiotów konsultingowych, audytowych i doradczych – w zakresie realizowanych przez  te podmioty usług na rzecz Spółki,
  5. podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego, usługi wykończenia i aranżacji wnętrz,
  6. podmiotów z Grupy Kapitałowej Aurec Capital – w zakresie administrowania wewnętrznymi procesami administracyjnymi i biznesowymi w ramach Grupy Kapitałowej.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim wypadku Spółka zagwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi mogą być (w zależności od przypadku): I) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, II) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, III) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Spółkę środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się drogą elektroniczną na adres iod@aurechome.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki.
 6. Spółka zapewnia prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a ponadto o przysługującym prawie wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody informujemy o prawie wycofania zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę:
  1. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Spółkę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na niej spoczywających,
  2. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,
  3. w celach marketingu bezpośredniego – do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych,
  4. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (mailowo) lub komunikacji marketingowej z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – do momentu wycofania zgody na realizację tych celów lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych.
 10. Informujemy o prawie wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 12. Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej opisanych celów.